ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. DEFINITIES
IPro Safety B.V.: de Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IPro Safety B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (2408 AK) Alphen aan den rijn,
Antonie van Leeuwenhoekweg 35, ingeschreven bij het Handelsregister onder het nummer: 27286686.
Consument: Iedere natuurlijke persoon die, handelend voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen, met IPro Safety B.V. een Overeenkomst heeft gesloten.
Derde: Een externe partij, niet zijnde een Wederpartij.
Overeenkomst: De overeenkomst(en) waarbij IPro Safety B.V. zich jegens de Wederpartij verbindt tot het leveren van zaken en/of verrichten van diensten.
Partijen: IPro Safety B.V. en de Wederpartij.
Wederpartij: De partij (in zijn hoedanigheid van consument of niet-consument) met wie IPro Safety B.V. een Overeenkomst heeft gesloten, alsmede degene aan wie IPro Safety B.V. een offerte heeft uitgebracht.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
1. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten gesloten tussen IPro Safety B.V. en haar Wederpartij(en).
2. De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten, waarbij voor de uitvoering Derden moeten worden ingeschakeld.
3. De door de Wederpartij (of Derde) gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing en worden door IPro Safety B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien een situatie zich voordoet waarin deze Voorwaarden geen uitkomst bieden, dan zijn de afspraken uit de Overeenkomst bindend. Op het moment dat er geen sprake is van een Overeenkomst, gelden de schriftelijk gemaakte afspraken of verbintenissen.
5. Deze Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle Overeenkomsten welke voortvloeien uit nadien tussen IPro Safety B.V. en Wederpartij gesloten Overeenkomsten.
6. Indien een bepaling uit deze Voorwaarden ongeldig, nietig of vernietigd is blijven de overige bepalingen van kracht.
7. Afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk zijn en uitdrukkelijk door IPro Safety B.V. worden aanvaard. De afwijkingen gelden slechts voor de enkele Overeenkomst waarop zij betrekking hebben.

ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN/OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. Alle aanbiedingen en offertes van IPro Safety B.V. zijn vrijblijvend. IPro Safety B.V. kan haar offertes tot aanvaarding ervan nog herroepen, tenzij het aanbod een termijn bevat waarbinnen het aanbod kan worden aanvaard en die termijn nog niet is verstreken. Een offerte of aanbieding vervalt (ook) indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Aanbiedingen/offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
3. Aanvullingen of wijzigingen op een aanbieding van IPro Safety B.V. zijn eerst geldig, nadat deze schriftelijk door IPro Safety B.V. zijn aanvaard.
4. Indien het aanbod is gebaseerd op door de Wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is IPro Safety B.V. gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of levertermijnen aan te passen.
5. IPro Safety B.V. kan niet aan haar aanbiedingen/offertes worden gehouden, indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding/offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat(te).
6. De Overeenkomst met IPro Safety B.V. komt pas tot stand, nadat IPro Safety B.V. een opdracht uitdrukkelijk (schriftelijk of anderszins) heeft aanvaard en heeft bevestigd aan de Wederpartij. IPro Safety B.V. is pas gebonden vanaf de datum waarop zij de opdracht heeft aanvaard. De bevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
7. Indien de aanvaarding door de Wederpartij (ook op kennelijk ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding/offerte opgenomen aanbod, is IPro Safety B.V. daar niet aan gebonden. De Overeenkomst komt dan niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij IPro Safety B.V. schriftelijk anders verklaart.
8. Indien de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt IPro Safety B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de niet-consument is bevestigd, kan de Wederpartij de overeenkomst ontbinden.
9. Een samengestelde prijsopgave verplicht IPro Safety B.V. niet tot het leveren van een gedeelte van de order of het verrichten van een gedeelte van de dienst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
10. IPro Safety B.V. is gebonden aan mondelinge afspraken, nadat zij deze schriftelijk aan de Wederpartij heeft bevestigd of zodra IPro Safety B.V. zonder tegenwerping van de Wederpartij met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.

ARTIKEL 4. PRIJZEN
1. Alle prijzen worden vermeld in Euro’s en zijn exclusief btw, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd en andere (on)kosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen
2. IPro Safety B.V. heeft te allen tijde het recht alle prijsverhogende factoren die zijn ontstaan na het doen uitbrengen van de offerte, dan wel de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Wederpartij in rekening te brengen.
3. Indien de Wederpartij een Consument betreft, heeft hij na kennisgeving van de aanpassing van de prijzen, zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel, het recht de Overeenkomst te ontbinden, indien de aanpassing van de bedongen prijs door IPro Safety B.V. plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst. De ontbinding dient schriftelijk te geschieden binnen één (1) week na kennisgeving van een aanpassing van de prijs. Indien de Wederpartij de Overeenkomst niet binnen één (1) week na kennisgeving omtrent aanpassing van de prijs schriftelijk heeft ontbonden, worden Partijen geacht omtrent de door IPro Safety B.V. meegedeelde prijsverhoging overeenstemming te hebben bereikt.
4. Is met de Wederpartij een vaste prijs overeengekomen, dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de Overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van de Wederpartij door IPro Safety B.V. (of door haar ingeschakelde Derden) worden geleverd (‘meerwerk’), zullen indien en voor zover hiermee meer dan 10% van de overeengekomen vaste prijs is gemoeid, op basis van nacalculatie aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
5. De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk en daarmee tot afrekening op de wijze als in het vorige lid voorzien:
a. uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen, nadat deze door de Wederpartij is goedgekeurd;
b. eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van de Wederpartij die ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet, niet volledig of onvoldoende duidelijk aan IPro Safety B.V. kenbaar zijn gemaakt;
c. gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van Derden, die door IPro Safety B.V. in redelijkheid niet waren te voorzien, dan wel waarop IPro Safety B.V. beperkt of geen invloed kan uitoefenen;
6. De Wederpartij wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd, wanneer de Wederpartij de uitvoering van het meerwerk heeft laten plaatsvinden zonder blijk te geven dat dat niet werd gewenst.

ARTIKEL 5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
1. IPro Safety B.V. zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitoefenen.
2. Indien IPro Safety B.V. gegevens nodig heeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan IPro Safety B.V. ter beschikking heeft gesteld.
3. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens IPro Safety B.V. gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van IPro Safety B.V. daardoor direct of indirect ontstaan.
4. IPro Safety B.V. is steeds en onvoorwaardelijk gerechtigd op enig moment Derden in te schakelen ten behoeve van de werkzaamheden. IPro Safety B.V. zal bij de selectie van Derden zorgvuldig te werk gaan, maar is niet aansprakelijk voor schade die het directe of indirecte gevolg is van handelen of nalaten van (door IPro Safety B.V. ingeschakelde) Derden. De Wederpartij geeft hierbij onherroepelijke en onvoorwaardelijke toestemming aan IPro Safety B.V. om voorwaarden die Derden hanteren voor de uitvoering van hun werkzaamheden – met inbegrip van aansprakelijkheidsbeperkingen – te aanvaarden zodat de algemene voorwaarden die de desbetreffende Derde hanteert jegens de Wederpartij kunnen worden ingeroepen. De verplichtingen en aanspraken – met inbegrip van aansprakelijkheidsbeperkingen – die Derden aan IPro Safety B.V. opleggen, kunnen door IPro Safety B.V. aan de Wederpartij worden tegengeworpen.
5. Indien IPro Safety B.V. een aanbetaling verlangt van de Wederpartij en deze aanbetaling nog niet door IPro Safety B.V. ontvangen is, behoudt IPro Safety B.V. zich het recht voor om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot op het moment dat de verlangde aanbetaling door IPro Safety B.V. is ontvangen.
6. IPro Safety B.V. is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
7. De Wederpartij zorgt er voor dat IPro Safety B.V. tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de door hem voor het werk te verschaffen gegevens. IPro Safety B.V. geeft hiervoor desgewenst aanwijzingen op zijn vakgebied.
8. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door een omstandigheid die voor risico van de Wederpartij komt, dan dient de Wederpartij de daaruit voor IPro Safety B.V. voortvloeiende schade te vergoeden indien deze aan de Wederpartij kan worden toegerekend.
9. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan IPro Safety B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

ARTIKEL 6. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
1. Aanvullingen en wijzigingen van de Overeenkomst binden IPro Safety B.V. slechts voor zover zij door IPro Safety B.V. schriftelijk zijn bevestigd.
2. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan IPro Safety B.V. een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
3. Indien wijzigingen in de Overeenkomst leiden tot verhoging/verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging van de overeengekomen prijs schriftelijk tussen Partijen worden overeengekomen.
4. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal IPro Safety B.V. de Wederpartij hierover tevoren inlichten.

ARTIKEL 7. LEVERING
1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan IPro Safety B.V. kenbaar heeft gemaakt, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Het is IPro Safety B.V. toegestaan de verkochte goederen in deelpartijen te leveren. Indien de goederen in deelpartijen worden geleverd, heeft IPro Safety B.V. het recht de Wederpartij voor dergelijke deelpartijen afzonderlijk te factureren en is de Wederpartij verplicht dergelijke facturen te betalen alsof zij betrekking hebben op afzonderlijke Overeenkomsten. De Wederpartij is verplicht de goederen in ontvangst te nemen.
3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij IPro Safety B.V. tot het moment van bezorging aan de Wederpartij of een vooraf aangewezen en aan IPro Safety B.V. bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 8. TERMIJNEN (LEVERING|UITVOERING)
1. De door IPro Safety B.V. in verband met de uitvoering van de overeenkomst aan de Wederpartij opgegeven termijnen/levertijden hebben slechts een indicatieve strekking en zijn nimmer als fatale termijnen te beschouwen, ook niet indien het gaat om uiterste termijnen.
2. De enkele overschrijding van een door IPro Safety B.V. genoemde of tussen Partijen overeengekomen (leverings) termijn of (oplever) datum brengt IPro Safety B.V. niet in verzuim. In alle gevallen – derhalve ook ingeval Partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste (leverings) termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen – komt IPro Safety B.V. wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat de Wederpartij IPro Safety B.V. schriftelijk in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn tot nakoming heeft gegund van minimaal 14 (veertien) dagen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat IPro Safety B.V. in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
3. Indien overschrijding van genoemde termijnen onvermijdelijk is, zal IPro Safety B.V. de Wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en zullen partijen terstond in overleg treden.

ARTIKEL 9. OPLEVERING
1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
a. de Wederpartij het werk heeft goedgekeurd;
b. het werk door de Wederpartij in gebruik is genomen. Neemt de Wederpartij een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
c. IPro Safety B.V. aan de Wederpartij schriftelijk heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en Wederpartij niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
d. Wederpartij het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of na geleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
2. Keurt de Wederpartij het werk niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan IPro Safety B.V.. Daarnaast zal IPro Safety B.V. in de gelegenheid gesteld worden om het werk opnieuw op te leveren. Hij dient IPro Safety B.V. hierbij een redelijke termijn te gunnen. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.

ARTIKEL 10. EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. IPro Safety B.V. blijft eigenares van alle door haar geleverde zaken of nog te leveren zaken, zolang de Wederpartij niet de volledige tegenprestatie heeft geleverd die hij uit hoofde van enige Overeenkomst met IPro Safety B.V. verschuldigd is.
2. IPro Safety B.V. blijft tevens eigenares van de geleverde of nog te leveren zaken zolang de Wederpartij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke Overeenkomsten nog niet betaald heeft en zolang de Wederpartij vorderingen wegens te kort schieten in de nakoming van zodanige Overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten.
3. De Wederpartij is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren en verbindt zich tegenover Derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van IPro Safety B.V. te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een dergelijk recht bevoegd is.
4. Indien Derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht IPro Safety B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
5. Ingeval de Wederpartij enige verplichting uit de Overeenkomst met betrekking tot de verkochte zaken en/of uit te voeren werk jegens IPro Safety B.V. niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuwe gevormde zaken, terug te nemen. De Wederpartij machtigt IPro Safety B.V. de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

ARTIKEL 11. OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. IPro Safety B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
a. de Wederpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt; b. na het sluiten van de Overeenkomst IPro Safety B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
c. de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is IPro Safety B.V. bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van IPro Safety B.V. op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien IPro Safety B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

ARTIKEL 12. BETALING
1. Betaling dient binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij Partijen schriftelijk een andere termijn zijn overeengekomen.
2. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Betaling geschiedt op een door IPro Safety B.V. aan te geven wijze, in de valuta waarin is gefactureerd.
4. Indien de Wederpartij in gebreke blijft met de betaling binnen de in lid 1 genoemde termijn, is zij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan de wettelijke handelsrente verschuldigd over het opeisbare bedrag. De Wederpartij is alsdan tevens een contractuele rente verschuldigd over het opeisbare bedrag van 2% per maand of deel van een maand. Deze bedragen zullen worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is, tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag/de volledige factuurbedragen.
5. Indien de Wederpartij verzuimt om (tijdig) haar verplichtingen na te komen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. 6. Als minimum geldt dat de buitengerechtelijke kosten worden berekend aan de hand van de staffel die voortvloeit uit de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
7. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald.
8. Bij niet-tijdige betaling is IPro Safety B.V. gerechtigd de leveringen aan de Wederpartij terstond op te schorten of te beëindigen, hetzij betaling a contant te verlangen voor toekomstige leveringen, en/of de reeds afgeleverde goederen terug te nemen.
9. Elke bevoegdheid van de Wederpartij tot verrekening of opschorting van betaling uit welke hoofde en om welke reden dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
10. IPro Safety B.V. behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren, indien door de Wederpartij vorige leveranties niet binnen de overeengekomen betalingstermijn zijn betaald. IPro Safety B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij wederpartij ten gevolge van dit niet-leveren.
11. De door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van: a. in de eerste plaats: alle verschuldigde rente en kosten;
b. in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
12. Aan het volgen van de opleiding zijn voor de deelnemer de volgende kosten verbonden: a) het vastgestelde les- en cursusgeld; Per jaar wordt een prijsindexatie vastgesteld.
b) de kosten voor cursusmateriaal, indien de deelnemer dat van de onderwijsinstelling ontvangt. De betalingsvoorwaarden zijn opgenomen bij de inschrijvingsvoorwaarden.
c) betrokken opleidingen komen niet in aanmerking voor bijdragen in de kosten in het kader van de Wet op de Studiefinanciering.
d) na inschrijving en ondertekening van de praktijk- en onderwijsovereenkomst is het hele lesgeld verschuldigd. Betalingen worden niet geretourneerd en er kan geen aanspraak worden gemaakt op het retourneren van het lesgeld wanneer de deelnemer om wat voor reden dan ook de opleiding in zijn geheel of gedeeltelijk niet zou kunnen volgen.

ARTIKEL 13. VOORTUITBETALING | ZEKERHEID
1. IPro Safety B.V. is gerechtigd bij een opdracht boven € 500 en voor ten hoogste 25% van het eindbedrag vooruitbetaling te verlangen indien zij dienaangaande voldoende financiële zekerheid stelt.
2. IPro Safety B.V. kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de Wederpartij. 3. Na het sluiten van de Overeenkomst kan IPro Safety B.V. zekerheid bedingen indien zij goede grond heeft te vrezen dat de Wederpartij zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de Wederpartij in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is IPro Safety B.V. gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken, voor zover dit gerechtvaardigd is.

ARTIKEL 14. GARANTIES
1. De door IPro Safety B.V. te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
2. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onjuist of oneigenlijk gebruik van het product, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door Derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van IPro Safety B.V., de Wederpartij of Derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht, dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
3. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar IPro Safety B.V. geen invloed op kan uitoefenen. 4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen veertien (14) dagen na levering schriftelijk aan IPro Safety B.V. te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien (14) dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan IPro Safety B.V. te worden gemeld. 5. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
6. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal IPro Safety B.V. de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van IPro Safety B.V., vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan IPro Safety B.V. te
retourneren en de eigendom daarover aan IPro Safety B.V. te verschaffen, tenzij IPro Safety B.V. anders aangeeft.
7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van IPro Safety B.V. daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
8. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en IPro Safety B.V., aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

ARTIKEL 15. OVERMACHT
1. IPro Safety B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. In geval van tijdelijke overmacht is IPro Safety B.V. gerechtigd de termijnen waarbinnen de Overeenkomst moet worden uitgevoerd, te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan twee maanden duurt, kan de Wederpartij (gedeeltelijk) ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder dat de Wederpartij recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-) verplichtingen van de Wederpartij ter zake van het reeds door IPro Safety B.V. uitgevoerde deel van de Overeenkomst.
3. In geval van blijvende overmacht is IPro Safety B.V. gerechtigd de overeenkomst met de Wederpartij door middel van een schriftelijke verklaring zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. IPro Safety B.V. is ter zake jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor enige door de Wederpartij geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.
4. Onder overmacht wordt in ieder geval – maar niet limitatief – verstaan: oorlog en daarmee vergelijkbare situaties; overheidsmaatregelen, werkstakingen, belemmeringen door derden; transportmoeilijkheden; door partijen onvoorziene technische complicaties; stagnatie door vorstverlet en andere weersinvloeden; brand, ontploffing, andere ernstige storingen in het bedrijf van IPro Safety B.V. welke niet voor risico van IPro Safety B.V. komen en de omstandigheid dat IPro Safety B.V. een prestatie van een Derde, die van belang is in verband met de door IPro Safety B.V. te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt.
5. Indien IPro Safety B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is IPro Safety B.V. bevoegd het reeds verrichte deel, respectievelijk het te verrichten deel, van de Overeenkomst, afzonderlijk te factureren.

ARTIKEL 16. AANSPRAKELIJKHEID
1. IPro Safety B.V. is niet aansprakelijk voor enige door de Wederpartij geleden of te lijden schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de uitvoering van de Overeenkomst, daaronder begrepen schade aan in eigendom van de Wederpartij (of
Derden) toebehorende zaken, alsmede indirecte schade, daaronder bijvoorbeeld begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
2. IPro Safety B.V. is jegens de Wederpartij nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van Derden, die door IPro Safety B.V. bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn ingeschakeld.
3. Het in lid 2 en 3 gestelde lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van IPro Safety B.V.. Een reeks van samenhangende schadegevallen/ gebeurtenissen geldt hierbij als één schadegeval/gebeurtenis.
4. Indien IPro Safety B.V. aansprakelijk is voor directe of indirecte schade jegens de Wederpartij, dan is iedere aansprakelijkheid van IPro Safety B.V. beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag.
5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden; b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van IPro Safety B.V. aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan IPro Safety B.V. toegerekend kunnen worden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden.
6. Voor zover in een voorkomend geval nog niet aan de Wederpartij is gefactureerd, dient in voornoemde tekst van dit artikel voor “factuurbedrag” te worden gelezen ‘de overeengekomen vaste prijs’ of ‘gangbare tarief’ dat aan de Wederpartij in rekening zou worden gebracht voor de verrichte werkzaamheden, waarin de oorzaak van de schade is gelegen.
7. De Wederpartij vrijwaart IPro Safety B.V. voor alle aanspraken van Derden ter zake van schade in verband met de door IPro Safety B.V. uitgevoerde Overeenkomsten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van IPro Safety B.V. en de Wederpartij bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.
8. De Wederpartij kan geen geslaagd beroep kan doen op een garantie, noch kan zij IPro Safety B.V. op andere gronden aansprakelijk kan stellen, indien de schade is ontstaan:
a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens IPro Safety B.V. verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;
b. door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken;
c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de Wederpartij aan IPro Safety B.V. verstrekte gegevens;
d. door aanwijzingen of instructies van of namens de Wederpartij;
e. doordat door of namens de Wederpartij reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van IPro Safety B.V..
9. Voorts is IPro Safety B.V. niet aansprakelijk indien een tekortkoming van IPro Safety B.V. het gevolg is van:
a. arbeidsongeregeldheden bij Derden of onder eigen personeel;
b. tekortschieten van hulppersonen;
c. transportmoeilijkheden;
d. brand en verlies van te leveren zaken;
e. maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid, zoals importverboden of handelsverboden;
f. gewelddadige of gewapende acties of
g. storingen in de systemen, energievoorzieningen, communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van IPro Safety B.V..
10. De termijn waarbinnen IPro Safety B.V. aansprakelijk kan worden gesteld voor de vastgestelde schade bedraagt maximaal zes (6) maanden te rekenen vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.

ARTIKEL 17. RISICO-OVERGANG
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over, op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

ARTIKEL 18. INTELLECTUEEL EIGENDOM
1. IPro Safety B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de wetten die betrekking hebben op intellectueel eigendom.
2. IPro Safety B.V. is gerechtigd om de toegenomen kennis aan haar zijde te gebruiken voor het uitvoeren van andere overeenkomsten dan de Overeenkomst met de Wederpartij. IPro Safety B.V. houdt hierbij rekening met eventuele vertrouwelijke informatie waarbij deze informatie niet met Derden of bij de uitvoering van andere overeenkomsten wordt gedeeld.
3. IPro Safety B.V. is gerechtigd haar werken en andere bescheiden waar intellectueel eigendomsrecht op rust te allen tijde bij de Wederpartij op te vragen. De Wederpartij verstrekt hiertoe haar medewerking.
4. IPro Safety B.V. is gerechtigd om, zonder voorafgaande toestemming van de Wederpartij, werken openbaar te maken als daar intellectueel eigendom van IPro Safety B.V. op rust.
5. De Wederpartij is niet bevoegd om werken, zonder voorafgaande toestemming van IPro Safety B.V., openbaar te maken indien op deze werken intellectueel eigendomsrecht van IPro Safety B.V. rust.
6. De Wederpartij is niet gerechtigd personeel van IPro Safety B.V. over te nemen, tenzij IPro Safety B.V. hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van IPro Safety B.V. verleend en partijen een betaling hiervoor overeen zijn gekomen.

ARTIKEL 19. KLACHTENREGELING
1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Wederpartij de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij IPro Safety B.V..
2. Bij IPro Safety B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door IPro Safety B.V. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. De Wederpartij dient IPro Safety B.V. in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling ex artikel 20 van deze Voorwaarden.
4. Een gegronde klacht wordt afgehandeld op een door IPro Safety B.V. vast te stellen wijze, bijvoorbeeld: door eventuele aanpassing van de factuur, het opnieuw uitvoeren van de overeenkomst of vervanging van geleverde zaken.

ARTIKEL 20. GESCHILLEN
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij IPro Safety B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
3. De rechter in de vestigingsplaats van IPro Safety B.V. is uitsluitend bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingendrechtelijk anders voorschrijft.
4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

ARTIKEL 21. SLOTBEPALING EN VINDPLAATS
1. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel onder nummer 28113996.
2. IPro Safety B.V. is gerechtigd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.
3. Indien deze Voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is in geval van discrepantie steeds de Nederlandse versie bepalend.